„Hoshin Kanri“ an „KATA“: Wir haben ein Problem?!

Niklas Pohl
Carsten Klages
18 Nov 2016
15:00 - 15:20

„Hoshin Kanri“ an „KATA“: Wir haben ein Problem?!